Tag : Fruit quality

Improved tomato yield and quality by altering soil physicochemical properties and nitrification processes in the combined use of organic-inorganic fertilizers Author links open overlay panelWeijian Wu a 1, Zhong Lin a c 1, Xiaoping Zhu b, Gaoyang Li a, Weijian Zhang a, Yijie Chen a, Lei Ren a, Shuwen Luo a, Haihong Lin a, Hongkai Zhou a, Yongxiang Huang a, Rongchao Yang a, Yucheng Xie d, Xinzi Wang d, Zhen Zhen a, Dayi Zhang e Show more Add to Mendeley Share Cite https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2022.103384Get rights and content Highlights • Combined use of cow manures and inorganic fertilizers improved tomato yield and quality. • Cow manure neutralizes soil pH, ..

Read more

Towards a more sustainable fertilization: Combined use of compost and inorganic fertilization for tomato cultivation Author links open overlay panelTeresa Hernández, Carmen Chocano, José-Luis Moreno, Carlos García Show more Add to Mendeley Share Cite https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.07.006Get rights and content Abstract The feasibility of using combined organic and inorganic fertilizers as an alternative to conventional inorganic fertilization was tested for tomato crops. To do ..

Read more